คำถามบทที่ 1

Chapter 1
Information technology and Communication

1.Why did the government announce B.E. 2538 to be the year of information technology ?
Answer Because the government noticed the important of technology.
   อธิบายเป็นภาษาไทย - คำถามถามว่า ทำไมรัฐบาลถึงระกาศให้ พ.ศ.2538 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ คำตอบคือ เพราะว่ารัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี

2. What is the most important component of the information system ?
Answer People  who developed the information system and people who used the information system.
   อธิบายเป็นภาษาไทย - คำถามถามว่า องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของรพบบสารสนเทศคืออะไร คำตอบคือ บุคลากรที่พัฒนาระบบสารสนเทศและบุคคลที่ใช้ระบบสารสนเทศ บุคลากรที่เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศจะต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ส่วนผู้ใช้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆได้อย่างถูกต้องจึงจะเกิดสารสนเทศที่เป็นประโยชน์

3. Why did the information system need to have the clearly procedure ?
Answer In order for the user can easily understand the system and manage the system efficiently.
   อธิบายเป็นภาษาไทย คำถามถามว่า ทำไมระบบสารสนเทศต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลำดับขั้นชัดเจน คำตอบคือ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. What is Application software ?
Answer Application software is the instruction set which wrote for the computer to work for the specific objective.
   อธิบายเป็นภาษาไทย คำถามถามว่า ซอฟต์แวร์ประยุกต์คืออะไร คำตอบคือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง

5. What is example program which using for making application software ?
Answer Python , Pascal , Java
   อธิบายเป็นภาษาไทย คำถามถามว่า ยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้เขียนซอฟต์แวร์ประยุกต์ คำตอบคือ ไพทอน ปาสคาล จาวา

6. How many type of application software (Divided the group according to usability) and what are they ?
Answer 4 type.There are Business , Graphics and multimedia , home/personal/education amd communication.

7.What is the input unit ?

8. What is the using of the Information technology and Communication in Education ?
9. What is the using of the Information technology and Communication in Industry ?
10. What is the using of the Information technology and Communication in Transportation ?


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Self-Driving Trucks I รถบรรทุกไร้คนขับ